Gå til hovedindhold

Hvad er MODAK?

MODAK - MODalitetsAKtivering

 • Læs op

Indhold

  MODAK (MODalitets-AKtivering) er et logopædisk koncept til undervisning af stort set alle former for afasi i alle rehabiliteringsfaser, udviklet af den tyske kliniske lingvist Dr. Luise Lutz. Metoden bygger på et solidt teoretisk fundament og på Lutz’s mange års praktiske erfaringer med afasiramte.

  Undervisningsprogrammet består af et meget struktureret grundprogram, samt supplerende multimodale øvelser indeholdende sætningsudvidelser, øvelser med aktuelt billedmateriale, aviser, tekster og historier, der er tilpasset den enkeltes sproglige niveau, interesser og behov. Alle øvelser lægger op til, at den afasiramte handler aktivt og arbejder kommunikativt.

   

  Hvad kendetegner MODAK:

  • Det overordnede mål med undervisningen er altid at opnå en bedre kommunikationsevne og dermed give den afasiramte mulighed for at ”genvinde terræn”
  • Undervisningen kombinerer altid flere sproglige modaliteter (tale-forstå-læse-skrive) med henblik på at opnå en større aktivering i hjernen
  • Der trænes ikke ord, men sproglige processer
  • Med udgangspunkt i en fastlagt grammatisk struktur forsøges det i små skridt ad gangen at opnå en fornyet automatisering af sprogprocesserne
  • Der arbejdes i hele sætninger, eftersom ord ikke dannes isoleret, men i en sproglig kontekst
  • Grundidéen bag MODAK er, at afatiske vanskeligheder kan forklares med manglende eller forstyrret evne til enten at opnå en aktivering, hæmning eller synkron bearbejdning af sproglige elementer i hjernen
  • Metoden bygger på struktur og genkendelighed, hvilket giver den afasiramte ro og tryghed
  • Undervisningsmaterialet målrettes den afasiramtes videns- og interessesfære for at skabe størst mulig motivation
  • Alle øvelser lægger op til, at den afasiramte handler aktivt og arbejder kommunikativt

  Det overordnede mål for MODAK-undervisningen er at genopbygge den afasiramtes kommunikative evner. Der arbejdes gennemgående på, at den afasiramte får en god kommunikativ kontakt til sine omgivelser og på den måde kan genvinde terræn i forhold til aktivitet og deltagelse.

  Da undervisningsmaterialet målrettes den afasiramtes videns- og interessesfære, skabes dermed størst mulig motivation. Metoden bygger på struktur og genkendelighed, hvilket giver den afasiramte ro og tryghed. 

  MODAK arbejder ikke med at træne ord eller sætninger, men arbejder med målsætningen om at reducere de grundlæggende neurofysiologiske vanskeligheder, såsom problemer med neural hæmning, aktivering eller synkron bearbejdning. Ifølge Lutz er disse vanskeligheder årsag til typiske afatiske sprogproblemstillinger, såsom parafasier (brug af forkerte lyde eller ord), neologismer (nydannelser af ord), perseverationstendens (gentagelser af lyde, stavelser, ord, sætningsdele eller emner), ordmobiliseringsbesvær m.m. Ud fra den ovennævnte syntaktiske grundstruktur subjekt-verbum-objekt har vi desuden en målsætning, der retter sig mod at gendanne og automatisere de sproglige processer. Dette foregår i små skridt ad gangen. Der arbejdes gennemgående i hele sætninger, eftersom ord ikke dannes isoleret, men i en sproglig kontekst.

  Grundprogrammet er den mest udbredte del af MODAK-konceptet. Det er oprindeligt udviklet til mennesker med svær afasi, men kan også benyttes til moderate former for både flydende og ikke-flydende afasi. I grundprogrammet inddrages alle fire sproglige modaliteter (tale-forståelse-læsning-skrivning/stavning) i systematisk opbyggede øvelser. Der tages udgangspunkt i arbejdet med fire situationsbilleder (se eksempler nedenfor), som alle kan beskrives ud fra en sætning bestående af subjekt-verbum-objekt. Billederne repræsenterer forskellige hverdagshandlinger.

  Den afasiramte opfordres til forskellige fastlagte sproglige handlinger, hvor de fire modaliteter kombineres og inddrages på skift. I syv trin (i ”tilløbet”) opfordres den afasiramte til at udpege, matche sætninger med billederne, give først sætninger og efterfølgende billederne tilbage på verbal opfordring, lægge målordene sammen af de passende bogstavbrikker, skrive disse af med selvstændig indsætning af den betonede vokal, og til sidst selvstændig skrivning af målordet. Derefter følger en dialog omkring de fire billeder, hvor den afasiramte opfordres til at producere de objekter, der er blevet bearbejdet receptivt i de forudgående trin (se oversigt nedenfor). På den måde adskilles ordfindings- og ordproduktionsprocesserne ad, hvilket gør metoden lettere "fordøjelig" for svært afasiramte.

  Det kan i starten være nødvendigt at hjælpe personen med afasi med at udføre de korrekte handlinger gennem hele programmet, men med tiden vil borgeren kunne deltage mere og mere selvstændigt i øvelserne. Der tages i begyndelsen kun udgangspunkt i produktion af objekterne, men tilpasset borgerens udvikling og det generelle sproglige niveau inddrages med tiden også produktion af verber og til sidst den komplette sætning (subjekt-verbum-objekt). Der benyttes i hver undervisningssituation fire nye billeder. Det er dog muligt at anvende de samme billeder flere gange, dog i andre kombinationer.

   

  I videoen herunder ses en gennemgang af grundprogrammet.

   

  MODAK-billedmaterialet følger med ved køb af MODAK-bogen. Du kan bestille bogen her
  De er sat sammen af en række tegninger, som hver især illustrerer en tydelig handling. Billederne er tænkt som et godt basismateriale til at arbejde med MODAK, men det anbefales også selv at samle billeder eller fotos fra aviser, blade, bøger og internettet, så man på sigt har en alsidig billedsamling, der kan tilpasses elevens ønsker og behov – og imødekomme idéen om at benytte nye billeder hver gang.

  Når der sammensættes et sæt med 4 billeder til en gennemgang af grundprogrammet, skal følgende kriterier overholdes:

  • Billederne skal alle repræsentere den samme sætningsstruktur (subjekt-verbum-direkte objekt)
  • Objekterne bør ikke have samme begyndelseslyd
  • Objekterne bør ikke have den samme betonede vokal
  • De fire verber skal være forskellige

  Eksempel på fire billeder fra MODAK bogen:

  For personer med let eller moderat afasi gennemføres grundprogrammet måske kun i en kortere periode eller er muligvis slet ikke relevant, og det kan være hensigtsmæssigt blot at tage afsæt i at arbejde med MODAK sætningsudvidelser. For denne borgergruppe findes der en række dialogøvelser til de fire billeder, som stadig med udgangspunkt i grundstrukturen subjekt–verbum–objekt med stigende sværhedsgrad træner sætningsudvidelser - først med ligefrem og senere med omvendt ordstilling. Der arbejdes gennemgående i små skridt ad gangen, og hver enkelt ny udvidelse understøttes visuelt af ord på skrift.
  Men også svært afasiramte, som har kunnet forbedre deres sproglige evner ved hjælp
  af grundprogrammet, kan være i stand til at indøve visse udvidelser af disse strukturer og
  opnå en høj grad af automatisering.

   

  Bag alle sætningsudvidelser gemmer der sig et ønske om at øge den afasiramtes
  kommunikative evner; at gøre det muligt for personen med afasi ud fra et tankemæssigt plan at styre det enorme antal af programmerings- og produktionsprocesser, samt at begynde at føle sige som en aktivt agerende person i kontakten med sine omgivelser.

  Ved siden af arbejdet med de grammatiske strukturer anbefales det altid at tilføje kommunikative øvelser med aktuelle eller for borgeren relevante og interessante emner.

  Det er ikke nok blot at træne ord og sætninger. På samme måde som en sætning
  ikke kun består af summen af dens ord, er sprog ikke bare summen af dets sætninger
  og grammatik. Sprog indebærer meget mere end det, vi er i stand til at øve sammen med den afasiramte i de få ugentlige undervisningstimer, vi har mulighed for at give dem.
  Sprog bevæges af impulser, der enten kommer indefra – gennem vores erindringer,
  ønsker eller hensigter – eller udefra; gennem situationen, ord, der blev sagt kort
  forinden, vores samtalepartners ord og frem for alt gennem alt det, der sker ude i
  verden, og det, der sætter vores tanker i bevægelse. Dette gælder også for afasiramte.
  Jo mere mennesker med afasi bliver inspireret af begivenheder, der sker ude i verden,
  desto bedre er de i stand til at finde ord til at tale om dette.

   

  Det handler derfor i høj grad om at inspirere personen med afasi til igen at have mod til at kommunikere og give udtryk for egen viden, egne meninger, ønsker og behov.
  I MODAK arbejder vi derfor kommunikativt med avisoverskrifter, nyheder, artikler, fotoreportager, aktuelle eller personlige billeder, der interesserer personen med afasi. Der findes en række af MODAK-øvelser, som både tager udgangspunkt i en tilpasset sproglig struktur, men samtidigt lægger op til, at personen med afasi med logopædens hjælp skal kunne give udtryk for det, personen gennem samtalen bliver inspireret til.

  MODAK er endnu ikke afprøvet i systematiske og kontrollerede studier. En sådan afprøvning er både ønskelig og nødvendig. Der ses dog øget interesse for at undersøge MODAK både i Danmark og i Tyskland, hvilket bl.a. har resulteret i mindre kvalitative undersøgelser af metodens virkning på få afasiramte i et afgrænset, intensivt forløb. Set i lyset af de gode praktiske erfaringer og det solide teoretiske grundlag, metoden bygger på, har vi med MODAK fået et effektivt og meget anvendeligt redskab til den logopædiske undervisning af afasiramte.

  Læs mere om disse overvejelser i artiklen fra ALF 

  MODAK er udviklet af den tyske kliniske lingvist og talepædagog Dr. Luise Lutz tilbage i 1980’erne. Efter mange års I Tyskland har metoden været kendt og hyppigt anvendt af talrige logopæder, hvor Dr. Luise Lutz udviklede konceptet ud fra det praktiske arbejde med svært afasiramte efter at have undervist mange år på forskellige universiteter. Sidenhen har Luise Lutz hvert år afholdt talrige MODAK-kurser i Tyskland og Østrig og med mellemrum i Schweiz, Belgien, Australien mm. I 2012 blev det første danske MODAK-kursus gennemført i tæt samarbejde mellem Luise Lutz og Karina Lønborg, hvorefter metoden blev oversat og bearbejdet til dansk brug i afasiundervisningen. I 2016 overtog Karina Lønborg samtlige kurser i de tysksprogede lande og i Danmark, samt indførte metoden i Sverige. I 2023 er der ligeledes planlagt et onlinekursus i Norge.

   

  Dr. Luise Lutz 

  • Har studeret lingvistik (retning: neurolingvistik/patolingvistik), talepædagogik
   og psykologi ved universiteterne i Hamburg, Edinburgh, Paris og Brüssel
  • Har undervist i 15 år i fagene neurolingvistik/patolingvistik på universiteterne Hamburg, Bremen, Osnabrück og ved Humboldt-Universitetet i Berlin
  • Har arbejdet som klinisk lingvist/talepædagog inden for området ”neurologisk rehabilitering” siden 1979 og har i den sammenhæng udviklet konceptet MODAK til undervisningen af afasiramte
  • Har igennem mange år fungeret som iværksætter og støtteperson til afasiselvhjælpsorganisationer
  • Er forfatter til bøgerne: ”Das Schweigen verstehen”, Springer 2011 og ”MODAK – Modalitätenaktivierung in der Aphasietherapie“, Springer Verlag, 1997, 2009, 2016
  • Har indtil 2016 holdt utallige foredrag og kurser om afasi og MODAK i Tyskland, Østrig, Schweiz og Danmark
  • Har indtil sin død i 2022 i en alder af 91 år arbejdet med udvikling af MODAK-konceptet, siden 2012 i samarbejde med Karina Lønborg

  Karina Lønborg

  • Er uddannet ”Dipl. Sprachheilpädagogin” på universitetet i Dortmund i 1995
  • Har i mange år arbejdet med alle talepædagogiske problemstillinger på børne- og voksenområdet på en privat logopædisk klinik i Oberhausen i Tyskland
  • Har siden 2009 har været ansat på ViSP Kommunikationscenter i Næstved, hvor hun arbejder som logopædisk konsulent inden for afasi- og dysartriområdet
  • Har siden 2011 beskæftiget sig intensivt med MODAK og har i tæt samarbejde med forfatteren Dr. Luise Lutz oversat og bearbejdet metoden fra tysk til dansk ”MODAK – modalitetsaktivering i afasiundervisningen” ViSP, 2012
  • Har siden 2012 har udbudt kurser i MODAK-metoden i Danmark, og siden 2016 i Tyskland, Østrig og Sverige
  • Har udviklet MODAK-app’en (link) i samarbejde med Mads Møllevang Nielsen og Palle Møller Petersen
  • Arbejder for tiden på at skrive et nyt, revideret oplag af den tyske udgave af MODAK-bogen, hvor hun har fordybet emnerne MODAK gruppeundervisning og pårørendearbejde.